7.3.09

ദുര

അടര്‍ന്നുതുടങ്ങിയ മൂലക്കല്ലുകള്‍ക്കും
ദുരമൂത്തു മാന്തിയ അടിവേരുകള്‍ക്കും
ചിലത്‌
പറയുവാനുണ്ട്‌.

ഇടിഞ്ഞുതുടങ്ങും മുമ്പേ മുലകള്‍ക്ക്‌
ഞാന്‍ പക്ഷേ
അന്യനായിക്കഴിഞ്ഞത്രേ..
തുടുപ്പു മായുന്ന നാളോര്‍ത്തായിരുന്നു
എന്നത്തെയും ഭയം.
അന്നൊക്കെ,

ഒരിക്കലും വരില്ലെന്നും
വന്നാല്‍ത്തന്നെ വിരു‌ന്നിനെന്നും ഞാന്‍,
വാടകക്കാശ്‌
കൃത്യമായിരിക്കണമെന്ന്‌ അവള്‍.
അതിനുംമുമ്പ്‌,

കാര്‍മേഘങ്ങള്‍
കഥകൊണ്ട്‌ മായില്ലെന്നവള്‍,
മഴയ്‌ക്കുമുമ്പേ
പെയ്‌തുതോരാമെന്നു ഞാന്‍. (march 2009)